Debatt

Vill ha bred enighet kring mediestödet

Debatt ,

Vikten av oberoende medier kan inte nog betonas. Yttrandefriheten och tryckfriheten är grundläggande för en välfungerande demokrati där våra medier utgör den tredje statsmakten.

Detta är någonting som reglerna för mediestöd måste beakta. Det finns inga politiska motsättningar kring värdet av en granskande och lokal journalistik.

Förra hösten presenterade Medieutredningen (En gränsöverskridande mediepolitik SOU 2016:80) en analys av tidningsbranschen och sina förslag till ett nytt mediestöd. Under våren har dessa förslag mött kritik från stora delar av remissinstanserna och tidningsbranschen. Det skulle bland annat vara svårt att förutse hur stort mediestöd en redaktion kan komma att få, vilket gör det omöjligt att planera för sin verksamhet.

Den granskande journalistiken är en viktig motkraft till populism och extremism. Om vi vill att branschen ska möta dessa hot mot demokratin måste vi också ge dem förutsättningarna för att göra detta. Presstödskommittén lade år 2013 fram sitt slutbetänkande ”Översyn av det statliga stödet till dagspressen” och kommittén var enig om utredningens slutsatser. Alliansens utgångspunkt har alltid varit att ge tidningsbranschen den förutsägbarhet som har efterfrågats.

  Dagens presstödsregler gäller fram till den 31 december 2019. Vi i Alliansen har presenterat vår syn på hur framtidens mediestöd bör vara utformat för Kulturdepartementet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi menar att det är avgörande att nå brett parlamentariskt stöd i denna viktiga fråga. Regeringen bör därför presentera ett förslag som både riksdagen och branschen kan stå bakom.

  Vår genuina ambition är att enas brett kring denna viktiga fråga. Detta för att tidningsbranschen ska ha förutsägbara spelregler och förutsättningar. Det finns inga politiska motsättningar kring värdet av en granskande journalistik – även lokalt.

  Marta Obminska, riksdagsledamot (M)

  Per Lodenius, riksdagsledamot (C)

  Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L)

  Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

  Annicka Engblom, riksdagsledamot (M)