Domstol sa ja till plan för Stensö

Kalmar Artikeln publicerades

Detaljplanen för Stensö kommer att medföra ökad tillgänglighet för allmänheten. Markanvändningen är att se som en komplettering av tätorten. Det framgår av mark-och miljödomstolens dom.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena för detaljplanen för Stensö.
Foto: Suvad Mrkonjic
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena för detaljplanen för Stensö.

I juni 2017 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Stensö, som har till syfte att ta fram en stadsintegrerad camping. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som inte granskade planen, och sedan till mark- och miljödomstolen, som avslår överklagandena.

De klagande menar att de inte finns några särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. De är kritiska mot att 90 strandnära hus ska byggas, och menar att det kommer att ske en extrem exploatering av hela Stensö vilket begränsar det rörliga friluftslivet.

En grupp husvagnsägare som hyr uppställningsplats på Ryssudden anser att eftersom de är helårshyresgäster borde de ha underrättats om planförslaget, och att allmänhetens tillgång till stranden skulle försämras påtagligt med den nya planen. Mark- och miljödomstolen menar att de har fått möjlighet att få sina synpunkter hörda.

Kalmar kommun menar att marken är redan ianspråktagen för badplatsen. Vad gäller Ryssudden är det ett av de mest attraktiva områdena på Stensö. Genom planen kommer fler människor att få nyttja den, och det kommer fortfarande att finnas platser för husbilar och husvagnar.

För att ge dispens från bestämmelserna om strandskydd måste det, enligt plan- och bygglagen, finnas särskilda skäl. Det gör det, enligt mark- och miljödomstolen, eftersom området redan används.

”Som ett etablerat rekreations-och friluftsområde med natur- och kulturvärden av historisk art behöver det till sin funktion ligga vid det aktuella vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området. Vidare är det en fråga att utvidga en pågående verksamhet och även om utvidgningen är begränsad kan den inte genomföras utanför just detta område.”

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.