Får rätt mot Lantmäteriet

Kalmar / Växjö Artikeln publicerades

15 handläggare var inblandade. Men det framgår inte vem som gjort vad, och om all tid faktiskt varit nödvändig. Därför sätter mark- och miljödomstolen ner två fakturor från 3 855 kronor till 380 kronor vardera.

Ett par från Kalmar hade köpt en fastighet, och i samband med den gjordes en fastighetsbestämning, avstyckning samt nybildning.

När ärendet lades upp fick de besked om en uppskattad kötid på tre månader, och en uppskattad kostnad på 45 000 kronor. Ärendet tog istället ett år och fem månader, och när slutfakturorna kom hade kostnaden ökat till över 54 000.

När ärendet granskades upptäcktes att en gräns bestämts utan att alla berörda var närvarande, vilket gjorde att ärendet blev dyrare. Paret menar att de inte kan belastas för att den mätansvarige gjort en miss. De överklagade fakturan till mark- och miljödomstolen, och får nu rätt.

Lantmäteriet menar att ingen överenskommelse om fast pris träffats.

Mark- och miljödomstolen skriver att enligt konsumenttjänstlagen får en lämnad ungefärlig prisuppgift inte överskridas med mer än 15 procent. Det gäller inte lantmäteriförrättningar.

Domstolen anser att det finns uppenbara brister i redovisningen av vad som gjorts och vad vem. Domstolen anser att det inte är visat att all tid faktiskt har varit nödvändig.