Skog med gläntor på nya kyrkogården

Kalmar Artikeln publicerades
Ovanpå försvarsanläggningen i skogen norr om Norra kyrkogården ska det bli en meditationsplats när kyrkogården utvidgas.
Foto: Karin Asmundsson
Ovanpå försvarsanläggningen i skogen norr om Norra kyrkogården ska det bli en meditationsplats när kyrkogården utvidgas.

Den nya delen av Norra kyrkogården ska ha en stark naturkänsla av skog med gläntor. Ovanpå försvarsanläggningen blir det en meditationsplats.

Det framgår av gestaltningsprogrammet som tagits fram av Tengboms. Gångvägarna ska bli belagda med stenmjöl som passar för rörelsehindrade och samtidigt infiltrerar regnvatten.

Mot omgivande trafikerade gator anläggs avskärmande buskage.

Vid meditationsplatsen ovanpå ”Bunkern Henrik”, som den gamla försvarsanläggningen kallas, skapas en vattenspegel och sittplatser. Platsen ska nås från fyra håll med hjälp av trappor.

Det finns ett flertal äldre träd i området, främst ekar. Kring den gamla försvarsanläggningen dominerar bokträd. I området finns ett flertal rödlistade arter som har skyddsbehov. Målet är att bevara ett flertal av träden och skapa en skogskyrkogård.

Då utvidgningen sker i etapper kommer stora delar att vara orörda flera år framåt.

I skogen blir det ovala eller cirkulära gravkvarter, eller gläntor, som blir en tydlig kontrast till den bevarade skogen. Gläntorna ska vara ljusa och välkomnade med inramning av trädstammar och trädkronor.

Länsstyrelsen har gett tillstånd att utvidga Norra kyrkogården med 3,5 hektar. Arbetet måste påbörjas inom tre år. Länsstyrelsen bedömer att utvidgningen kommer att förtydliga den äldre begravningsplatsens kulturmiljö

Området är idag ett skogsparti med en nedlagd försvarsanläggning

Norra kyrkogården invigdes 1911 som begravningsplats och har utökats åt norr vid två tillfällen, 1939 och 1999. Den äldre delen är en strikt gestaltad miljö, de nyare med naturliknande.

85 procent av de avlidna kremeras. I takt med att befolkningen ökar har begravningsplatserna byggts ut, ungefär vart 20:e till 30:e år. Även om trenden går mot en större andel kremationer finns ändå behovet av obruten gravmark kvar. Flera religioner tillåter inte gravsättning i återupplåtna gravar. I öster föreslås muslimska begravningsplatser i tre kvarter, som ansluter till den befintliga muslimska begravningsplatsen.

Naturkyrkogården är tänkt att ge mervärde, såväl arkitektoniskt som rekreationsmässigt. Syftet är att bevara skogskaraktären i så hög grad som möjligt. På den befintliga kyrkogården tillåter man cykelåkning och hundpromenader.