Framtida bostadsområden i Oskarshamn pekas ut

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto: JESSICA GOW / TT

Tre områden i Oskarshamn pekas ut som lämpliga för nya bostäder.

Det börjar bli brist på kommunala bostadstomter i tätorten. Oskarshamns kommun har därför utrett flera olika områden som kan vara lämpliga att planlägga för bostäder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att påbörja planarbetet för bostäder vid Östersjövägen, Rostorpsvägen och Långelid.

Längs Östersjövägen är ett område vid paintballbanan aktuellt för nya bostäder.

Längs Rostorpsvägen finns plats för 6–7 nya bostäder, medan området längs Långelid bedöms rymma 20–25 nya bostäder.

Östersjövägen och Rostorpsvägen är sedan tidigare utpekade som utvecklingsområden för bostäder i den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad.

Ytterligare ett område, vid Kronoparken bakom Tratten, har utretts av kommunen. I det fallet krävs dock en större utredning där bland annat behovet av nya anslutningsvägar behöver ses över.

Vid Östersjövägen, Rostorpsvägen och Långelid kan nya bostadstomter skapas utan större investeringar i nya anslutningsvägar.