I slutet av sommaren ska tvisten mellan Jojjes kök och kommunen avgöras

Oskarshamn Artikeln publicerades
Tvisten mellan Jojjes kök och kommunen får avgöras av domstol.
Foto: Ellinor Eke-Göransson
Tvisten mellan Jojjes kök och kommunen får avgöras av domstol.

Försöket att medla i tvisten mellan Jojjes kök och Oskarshamns kommun ledde inte till en överenskommelse. Den 26 augusti kommer parterna därför mötas under en förhandling i tingsrätten. Nu har båda gett rätten sin syn på saken.

Så här tycker Oskarshamns kommun:

Genom sin advokat vidhåller Oskarshamns kommun att uppsägningen som gjorts av Mustafa Türkkans hyresavtal är korrekt. Han hyr bara en lokal av Oskarshamn kommun och därför har det varit klart vilket avtal som har sagts upp. Det som står i uppsägningshandlingen angående adress och fastighetsbeteckning överensstämmer med uppgifterna i hyresavtalet. Även om de hade varit felaktiga hade Mustafa Türkkan inte kunnat misstolka vilken lokal det handlade om.

Advokaten tar också upp att Mustafa Türkkan har hänskjutit uppsägningen till hyresnämnden, han har begärt uppskov med avflyttningen och yttrat sig om kommunens erbjudande om en annan lokal. Det menar advokaten visar att han har agerat utifrån att han har sagts upp från lokalen vid det gamla busstorget.

Mustafa Türkkan har angett att markupplåtelsen är den viktigaste delen av upplåtelsen och att avtalet handlar om ett anläggningsarrende. Men även om det skulle vara ett anläggningsarrende är uppsägningen av avtalet som kommunen har gjort korrekt framför advokaten.

Det ursprungliga huset på platsen har uppförts av kommunen och ägs av kommunen. Huset har inte överlåtits till Türkkan. För att det ska vara en anläggningsarrende krävs att arrendatorn äger huset. Däremot har han fått kommunens medgivande att anpassa huset för sin verksamhet. Han fick bygglov för att anpassa lokalen till gatukök. Eftersom Türkkan själv har bekostat ombyggnationen av lokalen har hyran inte blivit så hög. Viss mark har ingått i upplåtelsen för parkeringsplatser vid gatuköket men enligt advokaten är det lokalen som varit det viktiga i upplåtelsen.

När avtalet skulle sägas upp övervägde kommunen noggrant avtalets innebörd och kom fram till att det är ett lokalavtal. Därför gjordes uppsägningen av avtalet i enlighet med reglerna för uppsägning av lokalavtal.

Så här tycker Mustafa Türkkan:

I slutet av juni fick Kalmar tingsrätt ett yttrande från Mustafa Türkkans advokat. Det var ett svar på kommunens yttrande som kom i maj månad.

Mustafa Türkkan vidhåller att upplåtelsen ska betecknas som ett anläggningsarrende. Advokaten menar att det är ovidkommande hur parterna betecknat avtalet, det är det materiella innehållet som är avgörande. Avtalet innehåll måste bestämmas utifrån förhållandena som rådde när kontraktet skrevs under.

Genom avtalet har kommunen upplåtit mark men inte ett hus till Mustafa Türkkan. I första hand beror det på att det inte fanns något hus, i jordabalkens mening, på platsen då. Där fanns en vänthall med plexiglas som vindskydd på sidorna, inte tre väggar som kommunen angett. Plexiglaset har heller inte nått hela vägen till takfoten och på marken låg marksten för utomhusbruk vilket ges som argument att det inte var ett hus.

Mustafa Türkkans advokat menar att upplåtelsen av ett eventuellt befintligt hus är ett underordnat moment i avtalet. Avsikten och innebörden i kontraktet var en upplåtelse av marken. Om byggnaden ändå skulle bedömas som ett hus var avsikten att de aktuella byggnadsdelarna skulle rivas eller övertas av Mustafa Türkkan och därmed handlar kontraktet om en upplåtelse av mark.

För att det ska vara ett anläggningsärende krävs att arrendatorn får rätt att uppföra eller bibehålla en byggnad på platsen och det har han fått.

Som bevis har Mustafa Türkkan bland annat två bilder som ska styrka att det när han tog över fanns en byggnad men inte ett hus på fastigheten.